วัดป่าธรรมสุข

ประวัติ

วัดป่าธรรมสุข วัดเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี เปิดให้ประชาชนทั่วไปปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี โดยมุ่งหวังจะปัดเป่ากิเลสให้เบาบาง ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ และเพิ่มพูนสติปัญญาให้เข้มแข็ง

แนวทางปฏิบัติ
สติปัฏฐาน 4 ฝึกสติทุกอิริยาบถโดยใช้หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย


สถานที่ปฏิบัติธรรมต้องสัปปายะประกอบด้วย

1. อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เหมาะสม คือ เป็นที่ร่มเย็น สบาย ไม่ลำบาก

2. โคจรสัปปายะ ที่บิณฑบาตเหมาะสม คือ มีหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ใกล้ไม่ไกลเพื่อให้บิณฑบาตได้

3. ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะสม คือ พูดเรื่องธรรมที่ทำให้เกิดสติปัญญาและความสงบ และพูดพอประมาณ

4. ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน คือ อยู่กับคนที่มีศีล สมาธิ ปัญญา

5. โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน คือ มีอาหารที่เหมาะกับร่างกาย

6. อุตุสัปปายะ คือ สภาพแวดล้อมเหมาะ คือ ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป 

7. อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะกัน คือ บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง

โดยสภาพแวดล้อมของวัดป่าธรรมสุขนี้ก็ครบทั้ง 7 ข้อ เกื้อกูลการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี

 

สถานที่ตั้ง
90 หมู่ 9 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160

ข้อมูลเพิ่มเติม พระปลัดปรีชา วีระธัมโม โทร. 08-1946-4976

หรืออาจารย์พิเชษฐ ฤทธิรณยุทธ โทร. 08-9999-5363