วัดปัญญานันทาราม

ประวัติ

วัดปัญญานันทาราม เดิมเป็นที่ดินของ นายพิชิต - นางจำรัส ทองสีม่วง ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้ถวายที่ดิน 6 ไร่ แก่คณะสงฆ์โดยมีพระเฉลิม ปภสฺสโร เป็นผู้รับมอบ และก่อตั้งเป็น "สำนักสงฆ์สนเฒ่า" แต่ต่อมาขาดพระภิกษูดูแลไปช่วงระยะหนึ่ง นางบุญส่ง โพธิจันทร์ จึงได้ประสานงานและร่วมกันถวายที่ดินและสำนักสงฆ์นี้แด่ พระเทพวิสุทธิเมธี (หลวงพ่อปัญญานันทะ) องค์ประธานศูนย์สืบอายุพระพุทธ ศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (ที่ระลึก 80 ปี ปัญญานันทะ) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 และได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดชื่อ วัดปัญญานันทาราม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2537 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  การบวชเนกขัมมะบารมี เป็นการให้โอกาสแก่ชีวิตในการนำตนเองเข้าหาธรรมะ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ ศึกษาธรรม สวดมนต์ภาวนา บริหารกาย-จิต เก็บอารมณ์ เน้นทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม รักษาศีล ๘ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าปฏิบัติได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

 

คุณสมบัติผู้บวชเนกขัมมะบารมี

๑. มีศรัทธามุ่งเพื่อเจริญจิตภาวนา 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด 
๓. รับจํานวนจํากัด สัปดาห์ละ ๕๕ คน (๔๕ พรรษา พุทธเทศนาธรรม)
๔. รับเฉพาะวันศุกร์วันเดียว ลงทะเบียนไม่เกิน ๑๘.๓๐ น.
๕. พักในเขตกรรมฐาน กุฏิเดี่ยวคนละ ๑ หลัง (๑ คน / ๑ ห้องนอน / ๑ ห้องน้ํา
๖. กลับวันอาทิตย์เท่านั้น ไม่เกินเวลา ๙.๐๐ น.
๗. ลงทะเบียนแจ้งรายชื่อล่วงหน้าที่สํานักงานวัด โทร. ๐๘๖-๕๖๐-๔๓๕๓

 

กำหนดการ

- เช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -๑๘.๐๐ น.
- วันเสาร์ร่วมปฏิบัติทั้งวัน
- ในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานหินโค้ง ด้วยการสวดมนต์ ทำวัตร ฟังธรรมเทศนา เจริญภาวนา ถวายสังฆทาน รับประทานอาหารเสร็จ มีสาธยายพระไตรปิฎก เสร็จกิจกรรมทั้งหมดเวลา ๑๕.๐๐ น.
- เมื่อลงทะเบียนแล้ว อนุญาตให้กลับพร้อมกันเวลาเดียว คือ วันอาทิตย์ เวลา ๑๕.๓๐ น.
(หากมีเหตุจำเป็นอยู่ปฏิบัติได้ไม่ตลอดหลักสูตร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียน หรือพึงพิจารณาให้มีช่วงเวลาที่ว่างและสะดวก สามารถอยู่ได้ตลอดหลักสูตร จึงเข้าร่วมปฏิบัติ)

 

ระเบียบปฏิบัติขณะอบรม

๑. ท่านยินดีอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างตรงต่อเวลา
๒. มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติภาวนา งดการสนทนา เวลานี้เป็นเวลาแห่งการหาอริยทรัพย์
๓. งดการติดต่อกับบุคคลภายนอก งดการใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) งดออกนอกบริเวณที่อบรม
๔. งดการนำอาหารหรือของขบเคี้ยวอื่นๆ เข้ามารับประทานในที่พัก เพื่อความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ควรรับประทานอาหาร เฉพาะที่จัดไว้ งดอาหารของขบเคี้ยวมื้อเย็นตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. จนถึงรุ่งอรุณวันใหม่ (อาหารที่จัดเตรียมสำหรับท่านมี ๒ มื้อ พร้อมน้ำปานะ / เครื่องดื่มตอนเย็น) เว้นจากเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เครื่องดื่มชุกำลังและน้ำอัดลม
๕. งดการใช้เครื่องประดับทุกชนิด และเครื่องรางของขลัง ไม่ยกเว้นนาฬิกา
๖. ตั้งใจปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น ไม่คาดหวังจนเกินไป อันจะทำให้เครียด มีความผ่อนคลาย ปล่อยวางภาระทางโลก
๗.โปรดเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น โดยการงดส่งเสียงดัง งดการคลุกคลี พูดคุยกันเป็นกลุ่ม และงดการเพ่งโทษผู้อื่น
๘. งดเว้นการพูดคุย สนทนา กับพระภิกษุสามเณรหรือผู้ปฏิบัติะรรมชายหญิง สองต่อสองในที่ลับคน
๙. มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถ ฝึกทำงานและทำกิจวัตรทุกอย่าง ให้เป็นการปฏิบัติธรรม และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาวัด
๑๐. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด (ด้วยการลดขยะนอกกาย ขยะในกาย และขยะในใจ) และใช้ทรัพยากร (น้ำ ไฟ) อย่างประหยัด รู้คุณค่า
๑๑. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ทั้งทางกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกชนิด
๑๒. ติดป้ายชื่อตลอดระยะเวลาฝึกอบรม
๑๓. ในระยะเวลาที่ร่วมอบรม เมื่อมีข้อสงสัยโปรดติดต่อพระอาจารย์ที่ดูแลได้ตลอดเวลา
๑๔. ในกรณีที่ท่านต้องการจะร่วมทำบุญบำรุงวัด ให้มาทำบุญที่สำนักงานกลาง โดยทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ (งดเว้นการถวายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัว)

 

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมมา

๑. การแต่งกาย ชาย เสื้อสีขาว-กางเกงสีขาว หญิง เสื้อสีขาว - ผ้าถุงขาว หรือกระโปรงยาวสีขาว กางเกงขายาวสีขาวเพื่อความเรียบร้อย ขอรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัตินุ่งผ้าถุงขาว
    (ไม่นุ่งกางเกงรัดรูป ขาสั้น หรือแต่งกายไม่สุภาพ)
๒. ยากันยุง ประเภทฉีด หรือ ทา 
๓. กางเกงวอร์มหรือกางเกงหลวมใส่สบาย สำหรับฝึกโยคะ 
๔. ของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ
๕. ไฟฉาย
๖. กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว (ถ้ามี)

 

ตารางกิจวัตรประจำวัน

 • ๐๔.๐๐ น. - ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
 • ๐๔.๓๐ น. - ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา ฝึกโยคะ
 •  ๐๖.๐๐ น. - บำเพ็ญบารมียามเช้าในวัด
 •  ๐๗.๐๐ น. - รับประทานอาหาร และเก็บภาชนะ 
 • ๐๙.๐๐ น. - ฟังธรรม / เจริญภาวนา 
 • ๑๑.๐๐ น. - รับประทานอาหาร และเก็บภาชนะ 
 • ๑๒.๐๐ น. - ฟังธรรม / เจริญภาวนา 
 • ๑๖.๐๐ น. - พักทำภารกิจส่วนตัว และดื่มน้ำปานะ 
 • ๑๘.๐๐ น. - ทำวัตรเย็น / เจริญภาวนา
 • ๒๐.๐๐ น. - ฟังธรรม / เจริญภาวนา
 • ๒๑.๓๐ น. - พักผ่อนอิริยาบถอย่างมีสติ

 

ค่าใช้จ่าย

ทางวัดไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในหลักสูตร ผู้เข้าร่วมปฏิบัติสามารถร่วมบุญบำรุงวัด ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟ
ได้ตามกำลังศรัทธา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 086-461-8353, 081-582-8154
หรือแสกน QR Code เพื่อติดต่อกับทางวัดปัญญาโดยตรง