วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

ประวัติ

สถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานมาเป็นเวลายาวนาน สืบความไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเสด็จจากวังนารายณ์เมืองละโว้(ลพบุรี) ไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยา ทรงผ่านประทับแรม ณ ถ้ำนารายณ์  และสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งทรงเสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาท ก็ได้เสด็จประทับพักแรมในถ้านารายณ์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี และจากจารึกอักษรผนังปากถ้ำก็ปรากฏหลักฐานว่า ถ้ำนี้ได้เคยเป็น ที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระ เมื่อกว่า ๑,๒๐๐ ปีมาแล้ว ผ่านความรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมและฟื้นฟูขึ้นเป็นวัดตามประเพณีการปกครองแผ่นดินและ การสืบพระพุทธศาสนา ดังกล่าวข้างต้น  โดยได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดตามลำดับ จนกระทั่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ มีบริเวณกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร เนื้อที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖

ป็นสำนักปฏิบัติธรรม และปฏิบัติกรรมฐานตามสาย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  มีหลักเจริญภาวนา มหาสติปัฏฐานสูตร รับผู้เข้าพัก ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ตามระเบียบและจารีตของสำนัก

กิจวัตรประจำวัน   ญาติโยมทั้งหลาย ที่เข้ามาใช้สถานที่ของวัดเขาวง ก็เพื่อปฏิบัติธรรมและเจริญพระกรรมฐาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข จึงขอความร่วมมือญาติโยมทั้งหลาย ดังนี้:

๑. เมื่อมาพักปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ ให้ครบถ้วน และรักษากรรมบถ ๑๐* (ดูเชิงอรรถด้านล่าง) รวมเข้าไปด้วย
๒. ต้องร่วมกันทำกิจวัตรของสำนัก รายละเอียดกิจวัตร มีดังนี้ :
๐๔.๐๐ น. สมาทานพระกรรมฐาน เจริญภาวนา (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุออกบิณฑบาต ฆราวาสกวาดลานวัด
๐๗.๐๐ น. ฉันอาหารเช้าแบบมีสติ (ปิดวาจาไม่พูดคุยกันในขณะใช้หอฉัน) ฆราวาสรับประทานอาหารหลังพระภิกษุสามเณรพิจารณาอาหารแล้ว บริการตนเองล้างภาชนะเอง (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
๐๙.๐๐ น. เดินจงกรมใหญ่ (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
๑๐.๐๐ น. เปิดเสียงตามสาย (คำเทศน์สอน)
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล ฆราวาดูแลตนเอง (ซื้อรับประทานที่ร้านวันยังค่ำ ตามสะดวกใจ)
๑๒.๐๐ น. อบรมวิปัสสนาญาณ, ฝึกมโนมยิทธิ (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
๑๓.๓๐ น. เปิดเสียงตามสาย (เจริญพระพุทธมนต์, คำเทศน์สอน)
๑๔.๐๐ น. พระอาจารย์สรุปอารมณ์กรรมฐาน / บำเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย
๑๕.๐๐ น. ฝึกเดินจงกรม (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
๑๖.๐๐ น. ฟังคำสอนหลวงพ่อฤๅษีฯ เรื่องพระวินัย, กวาดใบไม้ตามศรัทธา
๑๗.๓๐ น. ระฆังเตือน เตรียมตัวพร้อม
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น สมาทานพระกรรมฐาน (กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม)
๒๐.๐๐ น. พระอาจารย์ตอบปัญหา สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. พักตามอัธยาศัย ในระเบียบของสำนัก.
ให้ร่วมกันเจริญพระกรรมฐานกันเป็นปกติ อย่าอยู่ในห้องพักขณะเวลามีกิจวัตร เพราะบางคนแฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ เวลาคนอื่นไม่อยู่ในห้อง ก็เข้าไปขโมยของ ก็ถือว่าถ้ามา ดี ต้องเจริญพระกรรมฐานร่วมกัน ถ้าไม่เจริญพระกรรมฐาน มีเหตุขัดข้องอย่างไรให้แจ้งต่อ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานกลาง ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
๓. หากอยากทรงอารมณ์สบาย ๆ ไว้ ในขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรม ขอเชิญชวนให้ช่วยงานวัดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น กวาดวัด พอหล่อเลี้ยงอิริยาบถให้ใจเป็นสมาธิสบาย ๆ ทางที่ดีควรช่วยกันกวาดวัด เพื่อเป็นการแทนคุณของสถานที่ ถือเป็นจารีตของผู้ปฏิบัติธรรมในสำนักนี้

มารยาท จารีต ประเพณี  
๑. เมื่อจะออกไปนอกบริเวณวัดหรือกลับบ้าน ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานกลางให้ทราบก่อนทุกครั้ง! (เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
๒. ห้ามทำตัวเป็นหมอดูพยากรณ์ ห้ามทำการประทับทรงหรือทำการคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าด้วยอาการใด ๆ เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น
๓. ห้ามทำการหรือขอรับการรักษาโรค ไล่คุณไสยหรือ พิธีกรรมใด ๆ โดยอ้างพลังพิเศษพิศดารไม่ว่าอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. ครูอาจารย์ผู้แนะนำพระกรรมฐานของสถานที่นี้ ต้องได้รับการรับรองแต่งตั้งจากท่านเจ้าอาวาสและคณะกรรมการสงฆ์ของวัด ต้องนำสอนลูกศิษย์ตามปฏิปทาของพระคุณอาจารย์หลวงพ่อฤๅษี ฯ วัดท่าซุง (พระราชพรหมยาน) ต้องไม่สอนเพื่อติดพัน ฟั่นเฝือ ในความเป็นทิพย์ ในชาติภพอื่นใดนอกจากปัจจุบัน ซึ่งต้องพากันละให้สิ้นชาติขาดเชื้อ ต้องสอนและปฏิบัติกันในหัวใจพระพุทธศาสนา คือ: - พากันละความชั่ว - ชวนกันทำความดีตามครรลองจารีตของสำนัก - และทำจิตใจให้มีอารมณ์ ผ่องใสเบิกบาน มีพระนิพพานเป็นที่มั่นหมายเท่านั้น
๕. ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราเมารัยในบริเวณวัด ห้ามดื่มสุราเมรัย มึนเมาจากภายนอกเข้ามาในวัด
๖. ห้ามจำหน่ายและเสพยาเสพติด และสิ่งเสพติดทุกชนิด ภายในบริเวณวัด
๗. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด (รวมทั้งซื้อขายหวยทุกประเภท) ภายในบริเวณวัด
๘. ห้ามแสดงอาการชู้สาว ไม่ว่าด้วยลักษณะอาการหนักหรือเบา อย่างใด ๆ ทั้งสิ้น แม้จะเป็นสามีภรรยากันเมื่อเข้ามาในวัดแล้ว ต้องอดใจสำรวมไว้ก่อน
๙. ผู้ที่อยู่ภายในสำนักแห่งนี้ ทั้งบุคคลภายในและผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรม จะต้องไม่จับกลุ่มคุยกันหรือพูดถึงปฏิปทาอันขัดแย้งกับแนวทางการปฏิบัติของสำนัก ไม่นำเรื่องภายนอกสำนักมาคุยกัน ในทำนอง ‘ไฟในนำออก ไฟนอกนำเข้า’ และไม่ทำกิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจาก ที่สำนักจัดให้มีขึ้น
๑๐. การออกเสียงทำวัตรสวดมนต์ ให้ฟังและสวดคล้อยตามจังหวะพระสงฆ์ผู้นำสวดของสำนัก มิใช่สวดตามความเคยชินของตนเอง หรือออกเสียงดังตามใจชอบ
๑๑. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ขณะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติพระกรรมฐาน
๑๒. เมื่อกระทำการอันใดเกิดขึ้น อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการสงฆ์เรียกตัวมาไต่สวนเพื่อหาข้อสรุป ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามโดยไม่บิดพริ้ว.

กรรมบถ ๑๐ ประการ 

๑. ไม่ฆ่าสัตว์ หรือไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบาก
๒. ไม่ลักทรัพย์ คือไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ให้ด้วยความเต็มใจ
๓. ไม่ทำชู้ในบุตรภรรยาและสามีของผู้อื่น (ขอแถมนิดหนึ่ง ไม่ดื่มสุราและเมรัยที่ทำให้มึนเมาไร้สติ)
๔. ไม่พูดจาที่ไม่ตรงความเป็นจริง
๕. ไม่พูดวาจาหยาบคายให้สะเทือนใจผู้รับฟัง
๖. ไม่พูดส่อเสียดยุให้รำตำให้รั่ว ทำให้ผู้อื่นแตกร้าวกัน
๗. ไม่พูดจาเพ้อเจ้อเหลวไหล
๘. ไม่คิดอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ยกให้
๙. ไม่คิดประทุษร้ายใคร คือไม่จองล้างจองผลาญเพื่อทำร้ายใคร
๑๐. เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านด้วยดี

การใช้สถานที่   ทางวัดยังมีบุคคลากรที่จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านไม่เพียงพอ จึงใคร่ขอความเมตตาจากญาติโยมทั้งหลายช่วยตัวเองและทางวัด ดังนี้:

๑. นำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาลงทะเบียนเข้าพักปฏิบัติธรรมทุกครั้ง กรณีที่ท่านลืมนำมาให้ติดต่อทางบ้านส่งโทรสารตามมาในขณะพักปฏิบัติธรรม   เวลาลงทะเบียน ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. หากมานอกเวลาดังกล่าวจะไม่รับเข้าพักให้มาติดต่ออีกครั้งในวันรุ่งขึ้น
๒. อยู่พักปฏิบัติธรรมได้คราวละไม่เกิน ๗ วัน
๓. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันตามที่ทางวัดกำหนด และไม่ทำกิจกรรมอื่นใด นอกเหนือจากที่วัดจัดวางเป็นระเบียบไว้
๔. เมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณวัดในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรม ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ และลงสมุดเวลาเข้า-ออกที่สำนักงานกลางทุกครั้ง!
๕. สำรวม กาย วาจา ใจ รู้ตัวตลอดว่ามาเพื่อปฏิบัติกรรมฐาน ไม่รบกวนผู้อื่น   ด้วยการคุยเสียงดัง, ไม่เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่ชักนำไปสู่สำนักอื่น, ไม่ทำการบอกบุญเรี่ยไร, ไม่อวดฉลาดมาสั่งสอนธรรมโดยทางวัดไม่ได้เชื้อเชิญหรือนิมนต์ ขอให้มาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อความสุขสบายใจของตัวเองเท่านั้น
๖. เมื่อว่างจากกิจกรรมร่วมกันแล้ว ควรแยกย้ายกันภาวนาหาความสงบ ห้ามจับกลุ่มคุยกัน ห้ามทำตัวเป็นหมอดูพยากรณ์, รักษาโรค, หรือประทับทรงไม่ว่าอาการใด ๆ ทั้งสิ้น!
๗. ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องพักและบริเวณที่พัก ต้องช่วยกันกวาดบริเวณวัด อันเป็นจริยา มารยาท ประเพณีของผู้พักมาอาศัยเขตพระศาสนา
๘. ทางวัดจัดอาหารไว้ให้ ๑ มื้อ คือมื้อเช้า หากต้องการอาหารมื้อเย็นหรือรับประทานเพิ่ม มีร้าน‘วันยังค่ำ’ ซึ่งเป็นร้านค้าของวัด เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๗.๓๐ น.
๙. แต่งกายตามแบบของสำนักปฏิบัติธรรม (มีเสื้อข้าวก้นบาตร บริการที่ร้านค้า) ให้สวมใส่ในระหว่างพักในสำนัก (เพื่อเป็นการแยกนักท่องเที่ยวออกจากผู้ปฏิบัติธรรม)
๑๐.วัดนี้เป็นวัด ‘ปลอดสิ่งเสพติดและสัตว์เลี้ยง’ งดสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด งดการนำสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข, แมว เข้ามาในบริเวณวัดโดยเด็ดขาด! หากท่านนำมาด้วยต้องให้อยู่แต่ภายในรถของท่าน ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาเดินหรือขับถ่ายในบริเวณวัด
ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด ยกเว้นที่สูบบุหรี่ที่ทางวัดจัดไว้ให้จุดเดียวเท่านั้น!
ระเบียบดังกล่าว เป็นเพียงการแนะนำให้ท่านเตรียมตัว เตรียมใจ ได้ถูกต้อง ยังมีมารยาท ประเพณีของสำนัก ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและของผู้อื่น ที่ใช้เวลาและสถานที่ร่วมกัน ซึ่งจะทราบรายละเอียดนั้น เมื่อท่านเดินทางมาถึงวัดเขาวงแล้ว.