วัดอโศการาม

ประวัติ

วัดป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติธรรม ตามแนวทางปฏิปทา ของ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร เจ้าอาวาสองค์แรกแห่งวัดอโศการาม  ท่านพ่อลีได้เริ่มก่อตั้งสำนักสงฆ์เน้นวัตรปฏิบัติใน ทางธุดงควัตรอันสืบเนื่องจากท่านได้มีนิมิตว่าเป็นบริเวณ ที่บรรจุพระบรมธาตุ การที่วัดนี้ได้ชื่อว่า "วัดอโศการาม"  หลังท่านพ่อลีได้มรณะภาพไปแล้ว ( ปี พ.ศ.๒๕๐๔)ได้มีการขยายพื้นที่ออกไป ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวิหารสุทธิธรรมรังสีในปัจจุบัน พร้อมกันนั้นก็ได้ทำการสร้างพระธุตังคเจดีย์ ที่ท่านพ่อได้วางแบบเอาไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นปูชนียสถานประดิษฐานพระบรมสารีริธาตุ ไว้เป็นที่สักการะของเหล่าเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายชือว่า " ธุตังคเจดีย์"  เป็นสัญลักษณ์แห่ง “ธุดงควัตร ๑๓ ข้อ” อนุสาวรีย์ของ พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งหลวงพ่อลีได้นำพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อวัด พระอุโบสถวัดอโศการาม ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ สถานที่ท่องเที่ยวก็คือ ป่าชายเลน ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวัด ซึ่งมีนกและปลาอาศัยอยู่มาก ปลาที่โผล่มาให้เห็นก็คือปลาตีนขนาดใหญ่พอๆ กับปลาช่อนซึ่งต่างกับปลาตีนน้ำจืดที่อยู่ตามสวน และมีต้นไม้ที่หายากคือ ต้นลำพู ให้เห็นอยู่ตามทาง บรรยากาศโดยทั่วไปร่มรื่น ครื้มและเข้มขลัง เหมาะที่จะพาครอบครัวไปทำบุญที่วัดและเดินเล่นชมธรรมชาติของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ยิ่งนัก


ผู้ที่สมัครเข้าร่วมบวชเนกขัมมะ ควรทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติดังนี้
1.กรอกประวัติ แจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัคร
2.บัตรประชาชน หรือใบสำคัญแสดงสัญชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้วยตัวเอง
3.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าจะอยู่ปฏิบัติกี่วัน
4.เบอร์โทรญาติ ติดต่อเหตุฉุกเฉิน
5.สถานที่ท่านพักช่วงปฎิบัติธรรม
6.ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น (เสื่อ หมอน ทางวัดมีให้) หรือจะนำมาเองก็ได้
7.แต่งกายให้ถูกระเบียบ ตามที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
8.ชุดเนกขัมมะหญิง เสื้อขาวแขนยาว ติดกระดุม ๕ เม็ด, ผ้าถุงสีขาว, ห่มผ้าสไบผืนยาว
ผู้ชาย เสื้อขาวแขนสั้น กางเกงขาวขายาว
9.ติดบัตรลงทะเบียน ให้เห็นชัดเจน
10.รับถุงผ้า ถาด ช้อน (ไว้สำหรับทานอาหาร) #นำคืนในวันลาสิกขา
11.หนังสือสวดมนต์สีเหลืองเล่มหนา สีฟ้าเล่มบาง (จะยืมที่วัด หรือจะซื้อเป็นสมบัติส่วนตัวก็ได้) #มีจำหน่ายใต้วิหาร
12.เข้าร่วมพิธีบวชเนกขัมมะและเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่กำหนดไว้
13.สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น, ปฏิบัติธรรม, ฟังธรรม
14.ทานอาหาร เวลาในการทานอาหาร มี ๒ มื้อ #มื้อเช้า ๗.๐๐ น. #มื้อเพล ๑๐.๓๐ น. เวลาโดยประมาณ
15.การรับประทานอาหารทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมาร่วมรับประทานพร้อมกัน ณ สถานที่ๆ จัดไว้ #จะทานหรือไม่ทานก็ต้องมา
16.เมื่อมาแล้วให้นั่งประจำที่ให้เป็นระเบียบ นั่งที่เดิมกับที่นั่งทานมื้อแรก รอจนพร้อมเพรียงกันแล้ว แม่ชีผู้ดูแลจะกล่าวนำ เจ้าภาพถวายทาน และให้พรแก่เจ้าภาพ (สัพพี ฯลฯ..) ผู้ปฏิบัติธรรมสวดรับโดยพร้อมเพรียงกัน
17.ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรม ควรอยู่ในอาการสำรวม
18.เมื่อรับอาหารและน้ำดื่มแล้ว ควรหาที่นั่งให้เรียบร้อย ไม่ควรยืน หรือเดินดื่มน้ำ หรือเดินทานอาหาร ท่านต้องระลึกเสมอว่า #เรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง มิใช่มาเพื่อหาความสุข ในการอยู่ดี กินดี จึงต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษต่อความไม่สะดวก และสิ่งที่กระทบกระทั่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องทดสอบ ความอดทนและคุณธรรมของผู้ปฏิบัติว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด
19.ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องอยู่ในบริเวณวัดเท่านั้น
- ถ้ามีธุระจำเป็นหรือต้องลากลับก่อนกำหนด #ให้แจ้งต่อคุณแม่ชีนงลักษณ์หรือเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบวช
20.ควรปิดเสียงโทรศัพท์ในขณะปฏิบัติธรรม, สวดมนต์, หรือขณะอยู่ในที่พัก เพื่อจะได้ไม่รบกวนผู้อื่น
21.เมื่อต้องใช้โทรศัพท์ควรนั่งคุย ไม่ควรเดินคุยโทรศัพท์


เปิดรับลงทะเบียน ณ ศาลาคุณบุญชัย ปากซอย ๘
(เวลา ๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.)
กำหนดเขตที่พัก.. ระหว่างเข้ามาปฎิบัติธรรมภายในวัดอโศการาม (บวชเทศกาล)
หญิง พักศาลาชี ศาลาว่อง
ชาย พักวิหารสุทธิธรรมรังสี ชั้น ๒ เพื่อความเหมาะสม
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบวช
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และชำระหนี้สงฆ์ ตามกำลังศรัทธา
ผู้เข้าบวชเนกขัมมะ ๓ วัน #อยู่ปฏิบัติต่อได้รวมแล้วไม่เกิน ๙ วัน
แจ้งความจำนงได้ที่คุณแม่ชีนงลักษณ์ หรือเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบวช

สอบถามเพิ่มเติม
คุณแม่ชีนงลักษณ์ นิลขำ : 092 205 4699
ติดต่อขอจองโรงทาน #ท่านใดที่ประสงค์จะออกโรงทานเป็นเสบียงบุญ ให้กับตนเอง และเป็นเสบียงบุญให้กับผู้ปฎิบัติธรรม #โปรดติดต่อที่ คุณเมร์ : 095 536 3955
✦✦ ข้อแนะนำนี้ เป็นคู่มือให้รายละเอียดในแนวทางปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจะได้เข้าใจ สบายใจ ในการอยู่อาศัยและปฏิบัติธรรม ร่วมกันอย่างสงบ
ถ้าผู้ปฏิบัติท่านใด ไม่ทำตามระเบียบที่กำหนดไว้นี้ ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องพิจารณาเตือนให้ทราบก่อน หากยังไม่ยอมรับฟัง ทางเรามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอให้ออกจากการร่วมกิจกรรม และกลับบ้านไปเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด แล้วค่อยกลับมาใหม่เมื่อท่านพร้อม
✦✦