วัชรธรรมสถาน

ประวัติ

วัชรธรรมสถานก่อตั้งโดย พล.ร.ต. นพ. ดร.ปิโยรส ปรียานนท์ ประธานมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มุ่งหวังให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เน้นสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติสายพระป่ากรรมฐาน ตั้งแต่การนั่งสมาธิ เดินจงกรมการถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 


แนวทางปฏิบัติ
สติปัฏฐาน 4 คือ การเจริญสติให้อยู่กับกายและใจ


หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น 3 วัน (วันศุกร์ - วันอาทิตย์) เดือนละ 1 ครั้ง โดยอาราธนาพระอาจารย์สายหลวงปู่มั่นทั่วประเทศมาเป็นพระวิปัสสนาจารย์


ระเบียบปฏิบัติ
1. สมัครปฏิบัติธรรมที่ http://vacharadham.com เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. อายุ 15 ปีขึ้นไป ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตปกติ ช่วยเหลือตนเองได้
3. รักษาศีล 8 ปิดวาจา งดสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่กำหนด
4. งดใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้และเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้อื่น ยกเว้นธรรมบริกร
5. การแต่งกายสีขาวหรือดำ ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน หรือมีลวดลาย สุภาพสตรีไม่ควรใส่เสื้อบางหรือรัดรูป ควรมีสไบเพื่อความเรียบร้อย
6. ไม่อ่านหรือเขียนหนังสือ ทำงาน ฟังวิทยุ เทป นอกจากที่วัชรธรรม-สถานกำหนด
7. สำรวมกาย วาจา ใจ ไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่น ทั้งในขณะปฏิบัติและเวลาพักผ่อน


กิจวัตรปฏิบัติธรรม
วันแรก : ลงทะเบียนก่อนเวลา 9.00 น. ปฐมนิเทศ สมาทานศีล 8 จากพระวิปัสสนาจารย์ จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงเย็นทำวัตรเย็น ฟังเทศน์ และตอบปัญหาธรรม
วันที่สอง : ตื่นนอนเวลา 4.00 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิเดินจงกรม จากนั้นรับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือทำความสะอาดธรรมสถาน ช่วงบ่ายและเย็นปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก
วันที่สาม : ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันที่สอง จนถึงเวลา12.00 น.จึงเปิดวาจาสนทนาธรรมกับผู้ร่วมปฏิบัติ เพื่อเป็น
กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันในอนาคต เวลาประมาณ 15.00 น.มีพิธีปิดการอบรม ลาศีล 8 และสมาทานศีล 5 และอโหสิกรรมต่อกัน


กฎระเบียบระหว่างอบรม
นโยบายของวัชรธรรมสถานคือ “การดูแลช่วยเหลือร่างกายเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้เกิดความสุขสงบต่อเขาได้ เราควรรักษาจิตใจของเขาให้มีคุณธรรม” ศีลธรรมประเสริฐกว่า ดังนั้นควรวางธุระในหน้าที่การงานไว้ด้านนอก เมื่อเข้ามาอยู่ ณ ที่แห่งนี้แล้ว ควรให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจตัวเองอย่างที่สุด เน้นการพัฒนาจิตใจด้วยการอยู่อย่างสันโดษและไม่รบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น กรุณาถอดยศถาบรรดาศักดิ์และตัวตนของท่านออก ผู้ปฏิบัติทุกท่านมีศักดิ์ศรีเสมอกัน ตามธรรมวินัยในพุทธศาสนานี้


การปฏิบัติตัวในหอปฏิบัติธรรม
ถอดรองเท้าไว้ด้านหน้าที่เตรียมไว้ให้
ควรไปก่อนเวลา 15 นาทีเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้เรียบร้อย
ระวังเสียงประตูจะรบกวนผู้อื่น ควรเปิด-ปิดด้วยความระมัดระวังประคองไว้ จนปิดสนิท
นั่งเรียงกันไปตามลำดับเพื่อคนที่มาทีหลัง เข้าที่นั่งได้สะดวก แยกนั่งชาย-หญิง คนละส่วนตามคำแนะนำของธรรมบริกร (ตามหมายเลขประจำตัว)
ไม่นั่งพิงเสา -ไม่หันเท้าไปทางพระประธาน-ไม่นั่งชันเข่า-นั่งหลับ-โยกตัวไปมา
ขณะปฏิบัติธรรมในหอธรรม อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติหญิงเข้าห้องน้ำฝั่งทางเดินริมรั้วได้
เรียนรู้การปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานตามวิถีปฏิบัติสายพระป่า เพื่อความสงบสุขและร่มเย็นในจิตใจ

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ 213 - 31 ถนนนครชัยศรี - ดอนตูม ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-0620-2266 หรือ http://vacharadham.com