สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา

ประวัติ

สถานธรรมแห่งนี้มีความยินดีที่จะเอื้อประโยชน์แก่ พุทธศาสนิกชนทั้งในท้องถิ่นทั่วประเทศ และชาวพุทธนานาชาติทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศในแต่ละปีมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมมากกว่าหนึ่งหมื่นคน ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคุณแม่แก้ว แม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน และด้วยความเมตตาของคุณแม่แก้ว สถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาแห่งนี้จึงมีแต่ความสงบ สะอาด พร้อมทั้งให้ความเบิกบานใจแก่ผู้มาเยือน ได้มาทำจิตให้มีสมาธิ และเบิกบานเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปในชีวิต

วัตถุประสงค์ของการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา
๑. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนในชุมชน
๒. เพื่อพัฒนาจิตใจแก่เยาวชนให้เข้าถึงศีลธรรมและจริยธรรม
๓. เป็นแหล่งรวมคุณธรรมจริยธรรมและความรักความเมตตา ความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน
๔. เป็นสถานที่ให้ความสุขสงบและสันติแก่ผู้มีทุกข์ทั้งปวง
๕. ให้พุทธบริษัทได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติ เรียนรู้การเกิดขึ้น ตั้งอยู่และ ดับไปของกาลเวลา
๖. เพื่อพัฒนาสุขกายสุขภาพจิต
๗. เพื่ออบรมแนววิถีพุทธเข้าค่าย เป็นพุทธบุตรพุทธธิดา
๘. มีสถานที่แยกเป็นสัดส่วน แก่ผู้เข้ากรรมฐานโดยเฉพาะ
๙. จัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดปี

 

กิจวัตรประจำวัน

04.00น. ทำวัตรเช้า และเจริญสมาธิภาวนา 06.00น. จิตอาสาเก็บบุญทำความสะอาดกวาดลานธรรม 07.00น. พิจารณาอาหารเช้าโดยพร้อมเพรียงกัน 08.00น. เก็บบุญทำความสะอาดบริเวณทั่วไปและศาลาปฏิบัติธรรม 09.00น. เจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน 11.00น. พิจารณาอาหารกลางวันโดยพร้อมเพรียงกัน 14.00-15.00น. เจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน 16.00-17.00น. เก็บบุญทำความสะอาดห้องน้ำ และศาลาปฏิบัติธรรม 18.00-21.00น. ทำวัตรเย็น/เดินจงกรม/เจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน

ระเบียบปฏิบัติในการมาปฏิบัติธรรมของพุทธสาวิกา

1. ทางสำนักงานจะใช้เสียงระฆังแห่งสติในการร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม

2. งดการใช้เครื่องมือสื่อสาร (ในเวลาปฏิบัติธรรม)

3. งดใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา และไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมา สถานปฏิบัติธรรม ถ้าเกิดการสูญหายทางสำนักฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

4. สำหรับผู้ที่ทาเล็บ,เล็บเจล ควรทำการล้างเล็บให้เรียบร้อยก่อนมาสถานปฏิบัติธรรม

5. เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้สอบถามกับครูบาอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น

6. ผู้ปฏิบัติควรมีส่วนร่วมในการทำสถานปฏิบัติธรรมให้เกิดความสะอาด สว่าง สงบ สำรวมกิริยามารยาทไม่พูดคุยเสียงดัง ห้ามการเรี่ยไร ทรงเจ้าและดูดวงทุกชนิด โปรดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมห้องพัก งดการพูดคุยกันเป็นกลุ่ม การเพ่งโทษจะทำให้เศร้าหมองในการปฏิบัติธรรม

7. โปรดช่วยกันประหยัดน้ำและไฟ ร่วมกันดูแลทำความสะอาดห้องพักและเก็บอุปกรณ์เครื่องนอนเข้าที่ให้เรียบร้อย (นำไปส่งคืน ณ.สถานที่เบิก)

8. ต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกันทุกวัน เวลา 04.00 น. 09.00น. 14.00 น. และ 18.00 น. นอกจากได้รับการยกเว้นผู้ปฏิบัติที่เข้ากรรมฐาน

9. ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติฯ ออกไปนอกบริเวณสำนักฯ โดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อน จึงสามารถออกนอกบริเวณได้และหากกลับมาต้องมาแจ้งที่สำนักงานให้ทราบด้วยทุกครั้ง

10. หากมีเพื่อนหรือญาติมาเยี่ยม ห้ามพากันไปพูดคุยภายในกุฏิ/ห้องพัก และไม่ควรพูดคุยกันเกิน 30 นาที ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้าพักหรืออาศัยในกุฏิ/ห้องพักและห้ามบุคคลต่างเพศเข้าไปในกุฏิ/ห้องพักโดยเด็ดขาด

11. งดการนำอาหารและของว่างมาทานในที่พัก ให้รับประทานในที่ๆจัดไว้ให้เฉพาะเท่านั้น เพื่อกันมดและแมลงอื่นๆ มารบกวนในห้องพัก

12. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ยินดีให้หัวหน้าสำนักหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานพิจารณาตามเห็นสมควร

13. สำหรับผู้มาปฏิบัติ 1 คืน ต้องกลับเช้าวันรุ่งขึ้นตอนบ่าย 3 โมง

 

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มาใหม่ทุกท่าน

1. ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานก่อน เพื่อลงทะเบียนพร้อม บัตรประชาชนตัวจริงและจัดเข้าที่พัก

2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่พักหรือวันเวลาในการปฏิบัติธรรมระหว่างอยุ่ที่สำนักฯให้กรุณาแจ้งกับ “เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ” โดยตรงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักฯ และหมู่คณะผู้ปฏิบัติที่งดงาม

3. ห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องพักเพราะจะเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น ควรจะเกรงใจซึ่งกันและกัน ถ้ามีความจำเป็นที่จะใช้โทรศัพท์ กรุณาคุยนอกห้อง ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง