วัดเพลงวิปัสสนา

ประวัติ

วัดเพลงวิปัสสนา สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตน โกสินทร์ ประมาณ พ.ศ.2375 โดยกรมหลวงรักษ์รณเรศ โปรดให้เจ้ากรมปลัดขำ สร้างวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระขึ้นในบริเวณที่ดินที่ชาวจีนทำสวนผักและได้ขนานนามว่า  "วัดเพลงวิปัสสนา"


พื้นที่ตั้งวัด

เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ภาย ในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ พระอุโบสถกว้าง 13 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่นเดียวกับวิหาร ซึ่งมีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร ศาลาการ เปรียญ สร้างด้วยไม้ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 14 เมตร


ปูชนียวัตถุสำคัญของวัด

ได้แก่ พระพุทธรูป 2 องค์ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และประดิษฐานไว้ภายในเก๋งจีนให้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน
เป็นวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ มีการปฏิบัติธรรมทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐาน ให้เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้า-ออก จนเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ได้ฌานวิปัสสนากรรมฐาน ให้กำหนดรู้รูปนาม จนวิปัสสนาฌานเกิดเห็นรูปนามทั้งทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ และเห็นไตรลักษณ์ที่รูปนามเกิดขึ้นดับไปเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ เป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนจนสำเร็จ มรรค ผล บรรลุนิพพานในที่สุด

ท่านใดที่สนใจสามารถเดินทางมาปฏิบัติธรรมนั่งปฏิบัติกรรมฐานได้ทุกวัน

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่ : 481 วัดเพลงวิปัสสนา ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700


การเดินทาง
รถไฟใต้ดิน: สายเฉลิมรัชมงคล MRT BLUE LINE
รถบัส: 108, 171 (ปอ.) (AC), 509 (ปอ.) (AC), 56, 56 (ปอ.) (AC), 68 (ปอ.) (AC)