วัดสังฆทาน

ประวัติ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยสวนของราษฎร มีปูชนียวัตถุสำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถแก้ว นามว่า “หลวงพ่อโต” องค์พระประธานคือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิปูนปั้น ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ สันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดศาริโข สร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยช่างที่มีความชำนาญตามแบบลังกาวงศ์ในสมัยกรุงสุโขทัย วิเคราะห์จากหลักฐานพุทธลักษณะจากองค์หลวงพ่อโต และกระเบื้องเชิงชายหรือ กระเบื้องหน้าอุดของหลังคาอุโบสถหลังเก่า และอิฐที่สร้างองค์พระกับฐานพระอุโบสถ

ภายใต้ชั้นล่างของอุโบสถแก้ว มีการใช้ประโยชน์ดังนี้

๑. เป็นที่สำหรับรับสมัครนักบวชเนกขัมมะ

๒. เป็นห้องสมุดมีหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ที่สำคัญๆ มากมาย

๓. เป็นที่จำหน่ายหนังสือธรรมะ ซีดีธรรมะ และเป็นสถานที่ให้ยืมเทปธรรมะ รวมทั้ง เมื่อมีญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมจำนวนมากจนที่พักไม่เพียงพอ ชั้นล่างอุโบสถแก้วนี้ก็จะใช้เป็นที่พักได้อย่างดีทีเดียว

การรับสมัคร

รับสมัครทุกวันที่สำนักงานวัดสังฆทาน (ท่านหญิง) ส่วนท่านชายสมัครที่โต๊ะพระเจ้าหน้าที่ ใต้อุโบสถ
ค่าใช้จ่ายในการบวชเนกขัมมปฏิบัติ ตามกำลังศรัทธาบริจาค

ระเบียบการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติธรรม

1. ผู้บวชเนกขัมมะให้อยู่ปฏิบัติได้ไม่เกินครั้งละ 7 คืน นอกจากเป็นผู้ที่พระเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าแม่ชีรับรองให้อยู่ต่อได้
2. ผู้ปฏิบัติต้องนำหลักฐานคือ รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครบวช ผู้ใดต้องการปิดวาจาให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร โดยสมัครปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน
3.เตรียมเครื่องนุ่งห่มที่ถูกต้องตามแบบที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น ห้ามใช้สไบลูกไม้ สไบถัก หากไม่มี สามารถยืมชุดปฏิบัติธรรมของวัดได้
4.ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาลงทะเบียนก่อน 16.00 น. เพื่อเตรียมตัวรับศีลในเวลา 17.00 น.
4. ไม่เป็นผู้ทำผิดกฎหมาย ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. ห้ามพกของมีค่ามา ห้ามสวมใส่ เครื่องประดับเช่น นาฬิกา สร้อย ต่างหู
6. ห้ามทำสีผม ห้ามทำสีเล็บมา
7. ยางมัดผมต้องเป็นสีดำ ห้ามปล่อยผม ต้องรวบผมทุกครั้ง ห้ามสวมถุงเท้าสีดำ (สีขาวสวมได้)

กิจกรรมของนักบวชเนกขัมมปฎิบัติ 

03.30 น. ตื่นนอน ปฏิบัติกิจส่วนตัว
04.00 น. พร้อมกันที่พระอุโบสถหรือลานธรรมเพื่อทำวัตรเช้า
05.30 น. ทำความสะอาดสถานที่ และพระภิกษุ-สามเณรเตรียมตัวออกรับบิณฑบาต
07.00 น. รับน้ำปานะ
07.30 น. แม่ชี-เนกขัมมะ เดินจงกรม
09.15 น. รับประทานอาหาร(วันพระ,วันหยุด,09.30 น.)
12.30 น. ทำวัตรกลางวัน (วันพระ,วันหยุด,13.00 น.)
15.30 น. ปัดกวาดทำความสะอาดสถานที่
16.30 น. แม่ชี-เนกขัมมะ เดินจงกรม
17.00 น. พระภิกษุ-สามเณร รับน้ำปานะ
17.30 น. แม่ชี-เนกขัมมะ รับน้ำปานะ
18.00 น. ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรม(วันพระ, วันเสาร์, 19.00 น.)

หมายเหตุ

1. วันพระ, วันเสาร์ และโอกาสพิเศษ รับศีลอุโบสถฟังธรรม-ปฏิบัติธรรมตลอดรุ่ง(เนสัชชิก)
และช่วงเช้าสวดมนต์พิเศษ  08.45 น.
2. วันพระขึ้น 15 ค่ำ (เดือนเพ็ญ) มีการเวียนเทียน 3 ครั้ง (เวลา 20.00 น., 24.00 น. และ
04.00 น.) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มรอบ 16.00 น.

สถานที่ตั้ง

วัดสังฆทาน 100/1 หมู่ 3 บ้านบางไผ่น้อย ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000 ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0-2496-1240 - 42