หนังสือธรรมะ

#

ธัมมานุวัตต์และศาสนวิถี

Feb 23, 2021, 9:30 AM
“...ได้เคยอ่านหนังสือธัมมานุวัตต์ของสามเณรประมัยแล้ว และอาตมาถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติ ใช้เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุด สำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี...” - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย Read me...
#

มงคลชีวิต 38

Feb 23, 2021, 10:42 AM
มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการ Read me...
#

วิธีทำสมาธิฉบับหลวงปู่มั่น

Feb 23, 2021, 10:52 AM
การภาวนา คือ การอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล อรรถธรรม รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลาย ไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งมีฝา ยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้น ความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผล อันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจ ที่ยังมิได้รับการอบรมจากการภาวนา - หลวงปู่มั่น Read me...