การประดิษฐ์พุทธศาสนา ณ แคว้นมคธ

ราชอาณาจักรมคธ ถือเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดในชมพูทวีป ปกครองด้วยระบอบสมบูรณายาสิทธิราชย์  ถือกำเนิดขึ้นไล่เลี่ยกับการกำเนิดของมหาชนบท  16 แคว้น เมืองหลวงของแคว้นนี้มีชื่อว่า “กรุงราชคฤห์” ที่เลืองลือกันว่าเป็นนครแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งมหาศาล บรรดาเศรษฐีและมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ เช่น เมฑกเศรษฐี เป็นต้น ล้วนอาศัยอยู่ ในกรุงราชคฤห์ บรรดาประชาราษฎร์ในนครนี้ ล้วนใฝ่รู้รักการเล่าเรียน มีความเชี่ยวชาญในเชิงศิลปวิทยาการต่างๆยิ่งนัก จึงมีความฉลาดเฉลียวในการหาทรัพย์ นำความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่แว่นแคว้น   ปรากฏหลักฐานอยู่ในดินแดนแถบนี้ ได้แก่ เจดีย์ สถูป พระพุทธรูป ธรรมจักรศิลา

                                                              ภาพจาก : http://topicstock.pantip.com/

แคว้นมคธ  ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น้ำ 3 สาย คือ จัมปา คงคาและโสณะ ไหลคดเคี้ยวไปตามพรมแดนด้านตะวันออก เหนือ และตะวันตก ตามลำดับตลอดทั้งปี  ส่วนทางด้านเหนือมีเทือกเขาหิมาลัยอันสูงทะมึน ซึ่งปกคลุมด้วย ป่าทึบและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายขวางปิดกั้นพรมแดนไว้

 

เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และลัทธิต่างๆ บรรดาศาสดาเจ้าลัทธิ และนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายต่างมาชุมนุมกันในแคว้นนี้  เป็นดินแดนแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย รวมทั้งพระมหากัสสปะเถระ ต่างก็เป็นชาวแคว้นมคธทั้งสิ้น  "พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ แคว้นนี้เป็นแห่งแรก " แคว้นที่เป็นมหาอำนาจทั้ง 4 ของชมพูทวีป ได้แก่ มคธ โกศล อวันตี และวังสะ

                                                                                      ภาพจาก : http://topicstock.pantip.com/

รายพระนามกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ   แบ่งออกเป็น 7 ราชวงศ์ ดังนี้

  • ราชวงศ์หารยังกะ
  • พระเจ้าภัตติยะ
  • พระเจ้าพิมพิสาร
  • พระเจ้าอชาตศัตรู
  • พระเจ้าอุทัยภัทร
  • พระเจ้าอนุรุทธะ
  • พระเจ้ามุณฑกะ
  • พระเจ้านาคทาสกะ